Connecting Group Logga berdvid genomskinlig.

ATT SKAPA STIFTELSE

Stiftelse

Har du funderat på att skapa en stiftelse.
Kontakta oss så hjälper vi er utveckla er stiftelse, skriva alla de juridiska handlingarna och se till att er stiftelse blir verklighet.
 

Vad är en stiftelse

En stiftelse är en egen juridisk person men som, tillskillnad från ett företag, inte har några ägare. Stiftelsen förvaltas istället av en styrelse (egen förvaltning) eller en anna juridisk person (anknuten förvaltning). Stiftelsens kapital är därför en självstädig förmögenhet som skall användas för att uppnå stiftelsens ändamål. För att se till att kapitalet används i enlighet med stiftelseförordnandet och lagen står stiftelser under tillsyn av Länsstyrelserna.

Vid bildandet av en stiftelse skrivs stiftelseförodnadet med ändamål och stadgar där det specifieras hur kapitalet skall användas och förvaltas. Stiftelselagen innehåller bestämmerlser som behövs tas hänsyn till vid bildandet av en stiftelse men det finns också mycket som behöver formuleras i ett stiftelseförordnande som lagen inte reglerar eller som kan åtsidosättas av stiftelseförordnandet. Det gör att det finns oändligt många valmöjligheter när stiftelseförordnandet formuleras som kan vara helt avgörande för hur stiftelsen kan arbeta och fungera.

Vad är skillnaden mellan insamlingsstiftelse och "vanlig" stiftelse?

Men vanlig stiftelse menas oftast en avkastningsstfitelse eller en verksamhetsstiftelse. En avkastningsstiftelse främjar sitt ändamål genom avkastningen på sitt kapital och en verksamhetstiftelse genom sin verksamhet. Vid bilndandet av en vanlig stiftelse skall stiftaren avsätta ett kapital som anses tillräckligtstort för att kunna främja stiftelsens ändamål varaktigt. Här ligger den största skillnaden till en insamlingsstiftelse. 

En insamlingsstiftelse behöver inte starta med något insatt kapital vid bildandet, utan samlar istället in pengar från andra stiftelser, företag, personer med mera över tid. Insamlingsstiftelser har vidare ett eget kapitel de behöver följa i stiftelselagen som bland annat begränsar vilka lagar en insamlingsstiftelse måste följa i stiftelselagens övriga kapitel. Utöver insamlingen av medel fungerar en insamlingsstiftelse på nästan samma sätt som en vanlig stiftelse. Insamlingsstiftelsen skall avända alla sina medel, tillskillnad från bara avkastningen, till att stödja ändamålen och betala sina kostnader och får driva näring om det har stöd i stiftelseförordnandet.

Att förvalta stiftelsens kapital är ett av förvaltningens viktigaste uppdrag.

Föderlar med insamlingsstiftelse

Insamlingsstiftelser är stiftelser som har till ändamål att samla in pengar för att främja bestämda och varaktiga ändamål. De bildas genom att stiftaren (grundaren) förordnar att pengar som inflyter efter ett upprop (insamling) skall utgöra en stiftelse som främjar ett bestämt och varaktigt ändamål i enlighet med stiftelseförordnandet. 

Hur kan insamlingsstiftelser användas: 

 • Erhålla donationer från andra stiftelser.
 • Erhålla donationer från företag som ser ett värde i att stödja en god sak (CSR och goodwill)
 • Erhålla donationer från privatpersoner.
 • Samverka med stat, kommun, universitet.
 • Bedriva näringsverksamhet.
 • Dela ut stipendium.
 • Finasiera egna eller andras projekt.

Typer av stiftelser

Det finns flera typer av stiftelser så som exempelvis:
 1. Insamlingsstiftelser
 2. Avkastningsstiftelser
 3. Verksamhetsstiftelser
 4. Tryggandelagsstiftelser 
 5. Kollektivavtalsstiftelser


Nästan alla stiftelser behöver registreras hos länsstyrelsen och alla behöver förlja stiftelselagen.

I Sverige finns knappt 17 000 stiftelser i länsstyrelsens stiftelsedatabas. Dessutom finns uppskattningsvis ytterligare ca 5 000 stiftelser som ej är registreringspliktiga.

Bokfört värde på tillgångarna för de registrerade stiftelserna uppgick år 2004 till ca 270 miljarder kronor.*
Marknadsvärdet är troligen det dubbla. 2017 uppskattades förmögenheten till drygt 500 miljarder kronor *. Därtill kommer svenska fonder som har flera miljarder kr, så det finns en hel del ”gömda glömda medel i Sverige”

*(källa: Foudations in Sweden, their scope, roles and visions, F.Wijkström och S Einarsson, Handelshögskolan i Stockholm 2004)

Forskning

STIFTELSER SOM FÖRETAGSÄGARE – vad säger forskningen?

Professor Steen Thomsen från Copenhagen Business School berättar om resultaten från forskningsprojektet ”Industrial Foundations as Owners”. I projektet studeras de ekonomiska effekterna av stiftelser som företagsägare. I Danmark står stiftelseägda företag för över 50 procent av börsvärdet. De största stiftelseägda företagsgrupperna är Novo Nordisk och A.P. Møller Maersk.

Ägarformen förekommer också på andra håll i världen. Exempel på kända stiftelseägda företag är Tata Group, Borsch, Hershey och the Guardian. I Sverige finns det många företag som ägs av stiftelser, fördelarna är flera - Lägre beskattning då vinst kan gå tillbaka in i verksamheten
- Lättare att få donationer till verksamheten av andra stiftelser
- Positivt bemötande i marknads- frågor,  då stiftelsen också kan stå för mjuka världen.
 
IKEA valde att bilda 13st stiftelser för att driva sin verksamhet, IKEAs stiftelser förvaltar ca 650 miljarder.

Sedan 4 år tillbaka kan man se en radikal ökning av stiftelser från 12 000 till idag ca 16 500 st

Begränsat skattskyldig

För att stiftelsen skall bli begränsat skattskyldig krävs för närvarande att stiftelsen anses vara allmännytting.

Med allmännyttigt ändamål menas ett ändamål som främjar:

 • idrott
 • kultur
 • miljövård
 • omsorg om barn och ungdom
 • politisk verksamhet
 • religiös verksamhet
 • sjukvård
 • social hjälpverksamhet
 • Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet
 • utbildning
 • vetenskaplig forskning, eller
 • annan likvärdig verksamhet.

Sedan 2014 har stiftelser med allmännyttiga ändamål samma inkomstskatteregler som ideella föreningar och registrerade trossamfund.