Connecting Group Logga berdvid genomskinlig.

SKAPA STIFTELSE

stiftelse

Har du funderat på att skapa en stiftelse.
Kontakta oss så hjälper vi er utveckla er stiftelse, skriva alla dokument och se till att er stiftelse blir verklighet.
 

Vad är en stiftelse

En stiftelse är en juridisk person och har inte några ägare eller medlemmar.
Därför omfattas den av ett större regelverk och står under tillsyn av Länsstyrelserna.

En stiftelse bildas genom att egendom enligt ett förordnande av en stiftare avskiljs, (eller insamlas om insamlingsstiftelse) för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet.

I praktiken innebär det att stiftaren skriver ett förordnande som innehåller bestämmelser för hur kapitalet skall användas och förvaltas.

 Sverige finns en stiftelselag som reglerar stiftelsers bildande, förvaltning m.m. Det är därför det är så oerhört viktigt vem som är stiftare. 

Vad är skillnaden mellan insamlingsstiftelse och näringsdrivande stiftelse?

En insamlingsstiftelse behöver inte starta med något insatt kapital, utan kan arbeta upp ett kapital som kan stå förvaltning och arvodeskostnaderna. Insamlingsstiftelsen får driva näring om det har stöd i stiftelseförordnandet.
En "vanlig" stiftelse eller näringsdrivande stiftelse bildas genom att en eller flera stiftare avskiljer en viss egendom till en självständig, varaktig förvaltning för ett bestämt ändamål.

Att förvalta stiftelsens kapital är ett av styrelsens/förvaltarens viktigaste uppdrag.
Enligt lagen ska förmögenheten placeras på ett sätt så att den skyddas mot förluster till följd av riskfyllda placeringar.

FÖRDELAR MED INSAMLINGSSTIFTELSE

Insamlingsstiftelser är stiftelser som har till ändamål att samla in pengar för bestämda ändamål.

De bildas genom att stiftaren/ grundaren förordnar att pengar som inflyter efter ett upprop av stiftaren för bestämda ändamål ska utgöra en stiftelse.

Hur kan insamlingsstiftelser användas: 
a) Samla in medel för stiftelsens ändamål
b) Dela ut stipendium
c) Finasiera projekt
d) Erhålla donationer från andra stiftelser via ett sk. Upprop
e) Erhålla donationer från företag som ser ett värde i att stödja en god sak
f) erhålla donationer från privatpersoner tex. genon insamling.
 

typer av stiftelser

Det finns feler olika typer av stiftelser tex:
  1. Allmänna/vanliga stiftelse
  2. Insamlingsstiftelser
  3. Näringsdrivande stiftelser 
  4. Tryggandelagsstiftelser 
  5. Kollektivavtalsstiftelser


Stiftelser registreras hos länsstyrelsen.
De olika stiftelsetyperna har olika regelverk.
Läs mer på Länsstyrelsen länk ovan.

I Sverige finns knappt 17 000 stiftelser i länsstyrelsens stiftelsedatabas.

Dessutom finns uppskattningsvis ytterligare ca 5 000 stiftelser som ej är registreringspliktiga.

Bokfört värde på tillgångarna för de registrerade stiftelserna uppgick år 2004 till ca 270 miljarder kronor.*
Marknadsvärdet är troligen det dubbla.
2017 uppskattades förmögenheten till drygt 500 miljarder kronor *. Därtill kommer svenska fonder som har flera miljarder kr, så det finns en hel del ”gömda glömda medel i Sverige”

*(källa: Foudations in Sweden, their scope, roles and visions, F.Wijkström och S Einarsson, Handelshögskolan i Stockholm 2004)

forskning

STIFTELSER SOM FÖRETAGSÄGARE – vad säger forskningen?

Professor Steen Thomsen från Copenhagen Business School berättar om resultaten från forskningsprojektet ”Industrial Foundations as Owners”. I projektet studeras de ekonomiska effekterna av stiftelser som företagsägare.I Danmark står stiftelseägda företag för över 50 procent av börsvärdet. De största stiftelseägda företagsgrupperna är Novo Nordisk och A.P. Møller Maersk.

Ägarformen förekommer också på andra håll i världen. Exempel på kända stiftelseägda företag är Tata Group, Borsch, Hershey och the Guardian.
I Sverige finns det många företag som ägs av stiftelser, fördelarna är flera- Lägre beskattning då vinst kan gå tillbaka in i verksamheten- Lättare att få donationer till verksamheten av andra stiftelser- Positivt bemötande i marknads- frågor,  då stiftelsen också kan stå för mjuka världen.
 
IKEA valde att bilda 13st stiftelser för att driva sin verksamhet, IKEAs stiftelser förvaltar ca 650 miljarder.

Sedan 4 år tillbaka kan man se en radikal ökning av stiftelser från 12 000 till idag ca 16 500 st